คุณสมบัติ

  PU FOAM

  PE FOAM

  Fiber Glass

  Tissue

  Organelles

  Half Cell open-close

  33-45 kg/m3

  Close Cell

  Close Cell

  Density

  30-40 kg/m3

  33-45 kg/m3

  16-32 kg/m3

  38-40 kg/m3

  Thermal Conductivity

  0.020-0.025 W/m.K

  0.030-0.037 W/m.K

  0.035-0.038W/m.K

  0.039-0.045 W/m.K

  Temperature Use

  -118 Cถึง 100C

  -80 Cถึง 80C

  -20 Cถึง 200C

  -75 Cถึง 250 C

  Resistance to chemicals

   

  ทนกรด-ด่าง

  ทนกรด-ด่าง

  ทนกรด-ด่าง

  ทนกรด-ด่าง

  Condensation of steam around material covers

  Storage

  ไม่เกิดไอน้ำเนื่องจาก

  ฉีดติดกับวัสดุหุ้ม ไม่มี

  ช่องว่างระหว่างฉนวน

  วัสดุหุ้มและแผ่นหลังคา

  เกิดไอน้ำเนื่องจาก

  ช่องว่างระหว่างแผ่นฉนวนกับแผ่นหลังคา

  เกิดไอน้ำเนื่องจาก

  ช่องว่างระหว่างแผ่นฉนวนกับแผ่นหลังคา

  เกิดไอน้ำเนื่องจาก

  ช่องว่างระหว่างแผ่นฉนวนกับแผ่นหลังคา

  การขนส่งและเก็บรักษา

  เป็นชิ้นเดียวกับแผ่น

  หลังคาทำให้ง่ายต่อ

  การขนส่งและเก็บ

  รักษา

  ฉนวนกับแผ่นหลังคา

  แยกกัน สิ้นเปลืองเนื้อ

  ที่ในการขนส่งและเก็บ

  รักษา

  ฉนวนกับแผ่นหลังคา

  แยกกัน สิ้นเปลืองเนื้อ

  ที่ในการขนส่งและเก็บ

  รักษา

  ฉนวนกับแผ่นหลังคา

  แยกกัน สิ้นเปลืองเนื้อ

  ที่ในการขนส่งและเก็บ

  รักษา

  การประกอบการติดตั้ง

  PU Foamฉีดติดกับ

  Metal Sheet ติดตั้ง

  เสร็จในขั้นตอนเดียว

  ติดตั้งทั้งสองขั้นตอน

  ติดตั้งทั้งสองขั้นตอน

  ติดตั้งทั้งสองขั้นตอน

  ความแข็งแรง

  เนื้อโฟมแข็งสามารถ

  รับแรงกดไก้มากกว่า

  1.4 kPa

  อ่อนนุ่ม ต้องหลีกเลี่ยง

  ในงานทที่มีลักษณะการ

  กอทับ

  อ่อนนุ่มยุบตัวง่าย

  อ่อนนุ่มยุบตัวง่าย

  ความสามารถในการ

  ป้องกันสนิม

  ดีมากเนื่องจากผิว

  ของPU Foamช่วย

  ป้องกันมิให้แผ่น

  หลังคาสัมผ้สกับ

  อากาศและความชื้น

  ไม่สามารถช่วยป้องกัน

  สนิมได้

  ไม่สามารถช่วยป้องกัน

  สนิมได้

  ไม่สามารถช่วยป้องกัน

  สนิมได้

  ความสามารถในการ

  ป้องกันซึม

  ดีมาก เนื่องจากPU Foamแทรกตัวตาม

  ของช่องว่างที่เป็นสาเหตุ

  ของการรั่วซึม

  ไม่มีคุณสมบัติการ

  ป้องกันการซึม

  ไม่มีคุณสมบัติการ

  ป้องกันการซึม

  ไม่มีคุณสมบัติการ

  ป้องกันการซึม